Menu Close

КУЛЛАШ ЙУРИКНОМАСИ

«ТАСДИКЛАЙМАН»

УзР ССВ Дори воситалари

ва тиббий техника

экспертиза ва стандартиция

Давлат Маркази бошлиги

_______________ Ш. Х. Абдуганиев

 «____» _____________ 2019 йил

 

КУЛЛАШ ЙУРИКНОМАСИ

Коракурт захарига карши тозаланган концентрацияланган суюк от зардоби

 Serum contra venenum Latrodecti tredecimguttati equinum purificatum concentratum liquidum

Коракурт захарига карши зардоб коракурт захари билан гипериммунизация килинган отларнинг конидаги оксил фракцияларини специфик иммуноглобулинларини саклайди. Улар пептик хазм булиш ва тузли фракцияларга ажратиш усулларининг бири билан тозаланган ва концентрацияланган. Консервант тарикасида хлороформ тайер препаратидаги концентрацияси 0,5% булгунича кушилади.

Зардоб суюк холда ампулаларда чикарилади, у 250 АБ ташкил килувчи бир даволовчи доза саклайди. Ампула ичидагисини хажми зардоб фаоллигига боглик булади.

Препарат тиник еки бироз опалесценцияловчи, рангсиз еки саргимтир тусдаги суюклик.

 Биологик ва иммунологик хусусиятлари

Препарат коракурт захарини нейтралловчи антителолар саклайди.

Коракурт чакканларни захарланиш белгилари ва биринчи ердам курсатиш.

Коракурт чаккан шахсда чакилган жойда шиддатли огрик пайдо булади. Бемор чакиш жойидан бошлаб таркалаетган сезувчанликни йуколаетганини хис килади. Умумий юелгилар уйкучанлик, бушашиш, безовталик ва харакат координациясини бузилиши туйгусини ривожланиши куринишида, бош айланиши ва бош огриги, кунгил айниши ва кайт килиш, куп терлаш, тахикардия, артериал босимни тушиб кетиши, хушдан кетиш, коллапс, баъзида кузгалиш, бел, кул ва оекларда, кул ва оек бугинларида кучли огриклар ва анурия, шунингдек нафасни тухташигача булган нерв-мушак бузилишлари кузатилади.

Чакилган жойидан захар асосан лимфа йуллари оркали таркалиши сабабли, лимфани окиб кетиши эса мушаклар харакати билан боглик, булганлиги учун, кул еки оекни чакиши содир булган холда уни харакатсизлигини таъминлаш керак, бунинг учун оек чакилганида шинага еки иккинчи оекка бинтланади, кул чакилганида у букилган холда кукрак кафасига   боглаб   осиб  куйилади.   Шиш  пайдо  булиб  купайиб    бориши жараенида, боглов баданга ботиб кетмаслиги учун кузатиб туриш керак. Беморни факат еткизилган холда жойини алмаштириш еки ташиш мумкин. Чакилган жойидан юкорига жгут куйиш, кесиш, захарни суриб ташлашга уриниш каби кенг таркалган биринчи ердам курсатиш усуллари нафакат максадга мувофик эмас, балки зарарли хам. Бемор соя жойга етказилади ва куп микдорда чой, кофе, айрон, сут, бульон, минерал сувлар, улар йулмаганида сув ичирилади. Спиртли ичимликларни куллаш мумкин эмас.

Куллаш усули ва дозалари

Зардоб жафо чекан танасининг хар кандай жойи  териси остига юборилади. Серотерапия самараси, агарда чакилгандан кейин максимал киска муддатларда зардоб юборилганда, жуда яккол намоен булади. Лойка зардоблар, парчаланмайдиган майда булакчалари еки ет кушимча – аралашмалари (тола, куюнди) булган препаратлар, ампулани хар кандай шикастланиши  еки унда этикетка булмаслиги, шунингдек яроклилик муддати утган препарат ишлатишга яроксиз. Ампулани очишдан олдин унинг учи спирт шимдирилган стерил пахта билан артилади ва махсус ампула пичокчаси билан арраланади, сунг ампулани юкори кисми спирт билан артилиб арралаш чизиги буйича синдирилади.

Анафилактик шок булмаслиги учун зардоб булиб-булиб юборилади: бошида 0,1 мл, реакция булмаса 10-15 минутдан сунг 0,25 мл зардоб юборилади ва сунгра 10-15 минутдан сунг барча колган доза (очилган ампула стерил салфетка билан епилган холда хона хароратида 1 соатдан ортик булмаган муддат сакланиши мумкин).

Зардобни биринчи дозасини юборишдан олдин беморга ичиш учун 1-2 таблетка преднизолон берилади – у булмаганида эса – хар кандай антигистамин препарати таблеткасини (уларни парентерал юборишга йул куйилади) ва энг якин касалхонага госпитализация килиниб, у ерда даволаш давом эттирилади. Госпитализация килинганидан кейин захарланиш даражасига караб шифокор зардобни умумий юбориладиган дозасини аниклайди: енгил даражадаги захарланишда 1-2 даволаш дозаси юборилади, огирида – дархол чаккандан кейин юборилган дозани хисобга олиб 4-5 доза, зардобни барча хажмини бир вактда юбориш тавсия килинади. Захарланишнинг ута огир холларида зардоб вена ичига секин, томчилаб, одатда стерил, тана хароратигача иситилган 0,9% натрий хлоридни изотоник эритмаси билан аралашмада юборилади. Юбориш тезлиги: бошида – 5 минут давомида 1 мл, сунгра – минутига 1 мл. Зардобни вена ичига юбориш факат шифокорга рухсат этилади.

Коракурт захари билан захарланишни даволашда, глюкокортикоидлар захарлангандан кейин дархол ва кейин 2-3 куни юборилади (бемор холатига караб доза белгиланади). Параллел антигистамин препаратлар буюрилади, жадал диурез утказилади. С, В6, В1 витаминлари курсатилган.

Юборишга реакция

Коракуртга  карши зардобни юбориш баъзида турли аллергик реакцияларни ривожланиши билан кечади, шунинг учун зардоб олганни препаратни юбориш тугатилганидан кейин 30 минут давомида тиббий назоратини таъминлаш керак.

Эмлаш ва зардоб препаратлар юборадиган жой шокка карши  даволаш воситалари билан таъминланган булиши керак. Зардобни хар бир юборилиши касаллик тарихида албатта доза юбориш усули ва вакти, бемор реакцияси, серия №, назорат № курсатилиб руйхатга олиниши керак.

Чикарилиш шакли

Ампулаларда бир даволаш дозада 250 АБ.

Саклаш ва ташиш шароити

Коракуртга карши зардоб курук, еругликдан  химояланган жойда (5±3)ºС хароратда сакланади. Бир марта музлатилган, лекин узининг физикавий хусусиятларини узгартирмаган зардоб куллашга ярокли. Зардоб епик транспортнинг барча турларида (5±3)ºС хароратда ташилади.

Яроклик муддати – 2 йил.

Урамда курсатилган яроклилик муддати утгандан сунг кулланилмасин.

Болалар олаолмайдиган жойда саклансин.

Зардобни физик ва бошка хусусиятларига рекламация УзРССВ Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорати Бош бошкармасини  дори воситаларини экспертизаси ва стандартизацияси Давлат Марказига (700002, Тошкент ш., Озод (эски Усмонхужаев) куч., К.Умаров пр., 16 уй, тел. 244-48-23, факс 244-48-25 ва препаратни ишлаб чикарган ООО «BIOPHARM PLYUS»  (100084 Тошкент ш., Бодомзор йули, 37, тел./факс 234-77-89)